BOINFORMATION

DSCN5048_string


När du köpte din bostadsrättslägenhet blev du medlem i bostadsrättsföreningen Runnett, där vi gemensamt tar ansvar för vår boendemiljö och ekonomi. Det är föreningen som äger fastigheten och de boende har köpt rätten att nyttja sin lägenhet.

När du bor i en bostadsrätt bjuds du in till gemenskap och möjlighet att påverka ditt boende och din miljö. Med rättigheter följer också skyldigheter. Enligt de stadgar som föreningen har måste du ha ett bostadsrättstillägg som komplement till din hemförsäkring, vårda din lägenhet och gemensamma utrymmen och betala din avgift i tid.

Läs igenom stadgarna så vet du alltid vilka rättigheter och skyldigheter du har. Du hittar dem under fliken Om Runnett/Stadgar.


TRIVSELREGLER OCH DRIFT

Ljudnivå
Undvik störande ljud på vardagar  mellan 22.00-07.00 och på helger mellan 22.00-10.00. Tiderna gäller även tvättstugan och gården. Du ska naturligtvis tänka på att visa hänsyn under hela dygnet. Om du planerar en tillställning där det kan förekomma störande ljud, meddela dina grannar.

Störning
Det bästa är att vänligt påpeka för din granne att du känner dig störd. Om du upplever dig kraftigt störd och inte får något gehör av din granne ringer du polisen på telefon 114 14. Vid upprepade störningar fyll i denna störningslista och kontakta styrelsen.

Tvättstugorna
För att boka tvättstugorna använder du din cylinder på bokningstavlorna utanför tvättstugorna. Om du blir av med din cylinder kan du mot ersättning få en ny genom styrelsen. Om ingen använder den bokade tvättiden inom en timme står det fritt för andra att använda tiden. Tvättstugorna kan nyttjas för torkning av tvätt 30 minuter efter tvättidens slut. Städa efter dig och glöm inte att rengöra tvättmedels- och sköljmedelsfickor samt filtret i torktumlare och torkskåp.

Källare
Det finns ett stort förråd som hör till varje lägenhet, till vissa finns även ett mindre skafferi. Inga saker får ställas i källargångarna eftersom det medför brandrisk. Om du kortvarigt måste ha saker i källargången ska det märkas med namn.

Sopor
Två gånger per år i samband med trädgårdsstädning erbjuds bortforsling av grovsopor. Närmaste återvinningsstation ligger vid Coop Nära på Siljansvägen. Det finns också en återvinningsstation vid Tvärbanan på Åmänningevägen. Miljöfarligt avfall lämnas vid miljöstationer.

Bilparkering
Bilar får endast parkeras på avsedda parkeringsplatser och får bara tillfälligt parkeras inne på gårdarna vid av- och pålastning.

Säkerhet
Ställ inte saker i trapphusen eftersom de är utrymningsvägar. Släpp inte in någon okänd person i fastigheten och lämna inte ut portkoden i onödan. Håll ytterdörrar och källardörrar stängda. Meddela grannar eller styrelsen om du ska vara borta under en längre tid.

Det är bra och viktigt att ha en fungerande brandvarnare för både din egen och dina grannars säkerhet. Varje lägenhet har försetts med en brandvarnare av föreningen, men du är själv skyldig att kontrollera och byta batteri vid behov. Skulle din brandvarnare gå sönder eller sluta fungera anmäl detta snarast till brandskyddsansvarig.

Ingenting får fästas i fasaden och på grund av olycksrisken får inte blomlådor, paraboler eller annat fästas så de hamnar utanför balkongräcket. Det är inte heller tillåtet att grilla på balkongen. Det finns en utmärkt grill på gården mellan husen. Lämna aldrig grillen utan tillsyn och ha alltid vatten till hands fär att kunna släcka en eventuell brand. Det finns vattenkastare på båda husen och slangar finns i källaren. Om det börjar brinna, ring 112 och larma räddningstjänsten.

Det är enligt lag förbjudet att förvara brandfarliga vätskor såsom gasol, sprayburkar, T-röd, bensin, tändvätska och exempelvis diesel i källarförråden.

Mark & fastighet
Runnetts fastighetsförvaltning sköts av Rådrum Fastighetsservice. Där ingår vanlig fastighetsskötsel och vanliga felanmälningar. Vid snöfall finns snöskovlar i källarna och vi hjälps åt att hålla trappor och gångar fria från snö. Kommer det större mängder snö tar Mohammed Haji hand om det. Han sköter också gräsklippningen.

Trädgård
För den som vill påta i trädgården finns trädgårdsredskap i källaren.

Cykelförvaring
Cyklar och barnvagnar förvaras i skyddsrummen i källarna.

Husdjur
Vi välkomnar husdjur i vår förening och hoppas att alla boende tar ansvar och visar hänsyn till allergiker och andra grannar.


ANSVARSFÖRDELNING

Lagen säger helt enkelt att föreningen tar hand om huset och bostadsrättsinnehavaren om det inre underhållet. Närmare specifikation finns i Runnetts stadgar. Nedan följer ett utdrag.

"Bostadsrättsinnehavaren skall på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten med tillhörande utrymmen, till exempel lägenhetsförråd och i bostadsrätten ingående mark, i gott skick.

Till lägenhetens inre skick räknas: rummens väggar, golv och tak, inredning i kök, badrum och övriga utrymmen i lägenheten samt eldstäder inklusive rökgångar, glas och bågar i lägenhetens ytter- och innerfönster, lägenhetens ytter- och innerdörrar samt de anordningar från stamledningar för vatten, avlopp, gas, elektricitet och ventilation som bostadsrättsinnehavaren försett lägenheten med.

Bostadsrättsinnehavaren svarar dock inte för målning av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster och inte eller för annat underhåll av radiatorer än målning av dessa. Bostadsrättsinnehavaren svarar inte heller för reparation av ventilationskanaler eller ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet.

Är bostadsrättslägenheten försedd med balkong, terrass eller uteplats åligger det bostadsrättsinnehavaren att svara för renhållning och snöskottning."


FÖRSÄKRINGAR

När du tecknar en hemförsäkring måste du som regel uppge ett försäkringsbelopp. Det skall motsvara det sammanlagda värdet av alla dina tillhörigheter och blir den högsta ersättning du kan få om hela hemmet förstörs vid exempelvis en brand. Det är viktigt att du väljer rätt försäkringsbelopp. Är det för högt, betalar du en för hög premie i onödan. Är det för lågt, riskerar du att bli underförsäkrad och inte få ut den ersättning du annars skulle vara berättigad till.

Om du bor i en bostadsrätt ansvarar du själv för bland annat ytskikt inne i bostaden, till exempel tapeter, parkettgolv, golv, innerdörrar. Därför måste du ha en tilläggsförsäkring till din hemförsäkring, ett bostadsrättstillägg.


ANDRAHANDSUTHYRNING

Allmänt gäller att du inte kan hyra ut din bostad utan styrelsens godkännande. Styrelsen kommer att ge tillstånd om skäl föreligger. Andrahandsuthyrningen ska tidsbegränsas och föreningen tar ut en avgift om 10% av prisbasbeloppet per år och lägenhet. För att få hyra ut din lägenhet i andra måste du själv först ha bott i lägenheten i minst ett år. Om styrelsen avslår din ansökan att hyra ut kan du vända dig till Hyresnämnden för prövning.

Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du för din bostad även under uthyrningstiden. Det innebär att du ska se till att avgiften blir betald i tid, att din hyresgäst inte missköter sig med mera. Du måste dessutom se till att din hyresgäst avstår från sitt besittningsskydd. I annat fall kan du få svårt att få tillbaka din bostad efter uthyrningstiden.

Runnetts riktlinjer för andrahandsuthyrning        Ansökningsblankett


FÖRSÄLJNING

Vid försäljning ska underskrivet köpeavtal/överlåtelseavtal och ansökan om utträde/medlemskap skickas till Runnetts styrelse. Därefter beslutar styrelsen om utträde respektive nytt medlemskap.


ÄNDRING I LÄGENHET

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får till exempel lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, till exempel om du vill ta ner en vägg eller dra nya rör i kök och badrum. Förändringar ska utföras på ett fackmässigt sätt. Stora renoveringsarbeten som pågår hela dagarna bör sluta senast kl. 18.00 och påbörjas tidigast 07.00 på vardagar och undvikas under helgdagar i så stor utsträckning som möjligt. Vill du ansöka om att förändra din lägenhet hittar du en ansökningsblankett här, ansökan om förändring i lägenhet.

Våra fastigheter är grönklassificerade av Stockholms stad. Det betyder att de är av högt kulturhistoriskt värde vilket innebär att inga stora förändringar får göras utan anmälan till Stockholm stads stadsbyggnadskontor och självklart till föreningens styrelse.

I Runnetts fastigheter är det självventileringssystem så kolfilterfläkt är den enda typen av fläkt som får användas. Används en fläkt med motor slutar ventilationen att fungera och det blir matos hos grannar och i trapphus.


HYRESGÄST

Din värd, Brf Runnett, hoppas att du som hyresgäst ska trivas. Dina rättigheter och skyldigheter är de samma som hyresgäster i andra bostadshus. Viktig information från värden läggs i din brevlåda, finns på vår hemsida eller sätts upp på föreningens anslagstavlor. Har du frågor kan du ringa någon i styrelsen eller använda e-postformuläret under fliken Kontakt.

Ombyggnad i en hyresrätt
Som hyresgäst har du inte rätt att göra någon ombyggnad av din lägenhet, ändra fasta eldragningar eller byta ut vitvaror. Har du behov av reparationer eller annan teknisk hjälp ska du kontakta Runnetts styrelse.

Byta hyresrätt
Tänker du byta lägenhet måste du i god tid innan bytet informera styrelsen. Detta för att den nya hyresgästen ska bli godkänd. Före avflyttning ska lägenheten och källarförrådet vara städade och besiktigade.

Hyran på autogiro
Det går utmärkt att betala hyran via autogiro. På det sättet riskerar du inte att bli sen med din hyra till föreningen. Kontakta styrelsen för mer information.

Andrahandsuthyrning
All andrahandsuthyrning ska godkännas av Runnetts styrelse.


ALLMÄN INFORMATION

Bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt innebär att du tillsammans med övriga medlemmar i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar bostäderna och andra gemensamma anläggningar som ingår i föreningens område.

Som ägare av en bostadsrätt har du ständig besittningsrätt till din bostad och kan inte bli uppsagd förutsatt att du sköter dina skyldigheter gentemot föreningen.

Precis som hyresgäster betalar hyra, måste den som har en bostadsrätt betala en avgift. Avgiften ska täcka föreningens kostnader för drift och underhåll av fastigheten och dessutom räntor och amorteringar på lån. Föreningen ska också sätta undan pengar för underhåll och reparation av fasader, trappor, stamledningar, avlopp med mera.

Förvaltning
Runnett består av två fastigheter med 32 bostadsrätter och 3 hyresrätter om ett 1 eller 3 rum och kök i storlekar från 19  till 55 kvadratmeter. Det finns två gårdar. Fastigheterna har tre våningar och de två övre våningarna har balkong. Alla lägenheter har ett källarförråd och vissa har även ett litet skafferi. På gårdarna finns totalt fem parkeringsplatser.

Föreningsstämma
Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Runnett äger tillsammans fastigheten, det vill säga alla bostäder, lokaler, gemensamma utrymmen och uteplatser. Som medlem är du med och fattar beslut om hur det ska skötas. Det görs vid den årliga  ordinarie föreningsstämman eller vid en extrastämma. Stämman är föreningens högsta beslutande organ. Varje bostadsrätt har en röst, oavsett storlek på lägenhet och hushåll. Besluten avgörs genom majoritetsbeslut.

På föreningsstämman redovisar styrelsen årsredovisningen och revisionsberättelsen, balans- och resultaträkningen ska fastställas, beslut fattas om hur vinst eller förlust ska disponeras, om styrelsens ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet eller inte med  mera. Styrelsen redovisar också de arbeten som genomförts under året och så väljs de som ska sitta i styrelsen kommande period. Stämman väljer också revisorer och valberedning.

Alla medlemmar kan komma med förslag till verksamheter och åtgärder och de kan skickas till styrelsen löpande under året.

Ordinarie föreningsstämma hålls senast 1/2 år efter redovisningsårets slut. Kallelse till föreningsstämman skickas ut tidigast fyra veckor och senast två veckor innan stämman. Vid extrastämma, senast en vecka innan. Kallelsen innehåller tid och plats och vilka ärenden som ska behandlas. När styrelsen har något förslag eller om det finns medlemsförslag specificeras de som egna punkter på dagordningen och förslaget bifogas kallelsen. En punkt Övriga frågor kan förekomma, men inga beslut fattas på den punkten, det är enbart en diskussions- och informationspunkt. Extra föreningsstämmor kan hållas om stadgarna ska ändras eller om styrelsen vill ha ett snabbt avgörande i någon fråga. Även en grupp medlemmar (minst 10% av alla röstberättigade medlemmar) samt revisorerna kan begära att extrastämma hålls. Vid extra föreningsstämma fattas endast beslut i de ärenden som ligger bakom att stämman utlysts.

Årsredovisningen hålls tillgänglig på hemsidan vid tiden för utskick av kallelsen, senast två veckor innan stämman. Den kan också rekvireras via styrelsen. Samma gäller revisionsberättelsen.

Här hittar du en fullmakt som du kan använda om du inte kan närvara på föreningsstämman.

Styrelse
Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och den löpande förvaltningen. De ska se till att de beslut som medlemmarna fattar verkställs. Styrelsen väljs vid den ordinarie föreningsstämman av medlemmarna som där också utser revisorer och valberedning. När motioner inkommit till styrelsen i tid tas de upp för beslut på föreningsstämman. De bifogas kallelsen till föreningsstämman. Styrelsen styrs av föreningens stadgar och gällande lagar och förordningar. Runnetts styrelse sammanträder regelbundet och vid behov.